38.00€

Mollamaija

Entisajan Mollamaija aito luotolainen tikkuri päällä. Valmistettu käsin ja jokainen kappale on uniikki. Voit esittää toiveen hiusten ja tikkurin väristä tilauksen yhteydessä.

Mollamaijan pituus noin 36cm
Arviot
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'luovonpuoji.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '118' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '118' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]